AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

 1. Firmamız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, istisna olarak ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine de uygun olarak kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, Kanun’da öngörülen sürelerde depolama, muhafaza etme, sınıflandırma, güncelleme, yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişilere aktarma şeklinde işlemektedir.
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; firmamız tarafından yetkilendirilen veri sorumlusu tarafından, Veri Sorumluları Siciline bildirilen şartlarda işlenmekte ve imha politikasına uygun olarak istem üzerine ve/veya periyodik olarak silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir. İş bu aydınlatma ve açık rıza metninin kabul edilmesi ile, kişisel verilerin firmamız tarafından belirlenen ülkelerde depolanması, yurtdışına aktarılması, bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşılması da açıkça kabul edilmektedir. Mobil uygulama ve/veya internet sitesinin kullanılması halinde, hizmet talebi, bilgi talebi vb. için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri ve çerezler aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de bu aydınlatma metnine dahil olan kişisel verilerinizdir ve makinelerinize veya cihazlarınıza çerezlerin yerleştirilebileceğini özellikle kabul etmektesiniz. Çerezler ve /veya mobil cihaz kimlikleri (ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Android ID veya Apple IDFA ID dâhil olmak üzere) hangi ürünün, reklamın görüldüğünü, etkileşimde bulunulduğunu veya tıklandığını ölçmek için kullanılabilecektir.
 3. İş bu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylayarak, kişisel verilerinizin firmamız tarafından sağlanan hizmetler çerçevesinde işlenmesine, paylaşılmasına, firmamız tarafından belirlenen serverda depolanmasına, sms veya e-posta olarak kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesine, analizler yapılmasına ve bu kapsamda iletişime geçilmesine, verilerin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital
  pazarlama firmalarına aktarılmasına, açıkça rıza gösterilmiştir.
 4. Firmamız tarafında hukuka uygun olarak toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar
  doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;
  İşleme amaçları: İşin ifası, iş ağının büyütülmesi, tanıtılması, grafik ve anketlerin oluşturulması, raporlama, doğrulama, değerlendirme vb. işlemlerin yapılması, istihdam, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşım, idari işlerin yapılması, firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve denetimi,  hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin
  gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,  kullanıcı  talep ve/veya şikayetlerinin takibi, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.
 5. Kişisel veri sahipleri kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Firmamız tarafından bu talepler 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.