احصل على السعر

  الاسم واللقب

  الهاتف

  البريد الالكتروني

  الولاية

  المكتب

  مجموعة المنتجات

  اختيار المنتج

  درجتك

  AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

  1. Firmamız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle,
   istisna olarak ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
   bilgilendirme yükümlülüklerine de uygun olarak kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme,
   Kanun’da öngörülen sürelerde depolama, muhafaza etme, sınıflandırma, güncelleme, yasal
   sınırlar dahilinde üçüncü kişilere aktarma şeklinde işlemektedir.
  2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel
   verileriniz; firmamız tarafından yetkilendirilen veri sorumlusu tarafından, Veri Sorumluları
   Siciline bildirilen şartlarda işlenmekte ve imha politikasına uygun olarak istem üzerine ve/veya
   periyodik olarak silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir. İş bu aydınlatma ve açık rıza
   metninin kabul edilmesi ile, kişisel verilerin firmamız tarafından belirlenen ülkelerde depolanması,
   yurtdışına aktarılması, bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşılması da açıkça kabul edilmektedir.
  3. Mobil uygulama ve/veya internet sitesinin kullanılması halinde, hizmet talebi, bilgi talebi vb. için
   paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri ve çerezler aracılığı ile paylaştığınız
   kişisel verileriniz de bu aydınlatma metnine dahil olan kişisel verilerinizdir ve makinelerinize
   veya cihazlarınıza çerezlerin yerleştirilebileceğini özellikle kabul etmektesiniz. Çerezler ve /veya
   mobil cihaz kimlikleri (ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Android ID veya Apple IDFA ID dâhil
   olmak üzere) hangi ürünün, reklamın görüldüğünü, etkileşimde bulunulduğunu veya tıklandığını ölçmek
   için kullanılabilecektir.
  4. İş bu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylayarak, kişisel verilerinizin firmamız tarafından
   sağlanan hizmetler çerçevesinde işlenmesine, paylaşılmasına, firmamız tarafından belirlenen serverda
   depolanmasına, sms veya e-posta olarak kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesine, analizler
   yapılmasına ve bu kapsamda iletişime geçilmesine, verilerin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital
   pazarlama firmalarına aktarılmasına, açıkça rıza gösterilmiştir.
  5. Firmamız tarafında hukuka uygun olarak toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar
   doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
   amaçları dahilinde işlenecektir;   İşleme amaçları: İşin ifası, iş ağının büyütülmesi, tanıtılması, grafik ve anketlerin
   oluşturulması, raporlama, doğrulama, değerlendirme vb. işlemlerin yapılması, istihdam, kamu
   kurum ve kuruluşları ile paylaşım, idari işlerin yapılması, firmamız ile iş ilişkisi içerisinde
   olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve denetimi,  hukuki uyum süreçlerinin
   yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,  ticari ve iş stratejilerinin
   belirlenmesi ve yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar
   araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin
   planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
   hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin
   gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş sürekliliğinin sağlanması
   faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve
   icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi
   süreçlerinin planlanması ve icrası,  kullanıcı  talep ve/veya şikayetlerinin takibi, şirket
   denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
   sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, stratejik planlama faaliyetlerinin
   icrası, yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.
  6. Kişisel veri sahipleri kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna
   ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
   kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
   kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
   isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
   isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
   işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
   edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
   bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
   suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin
   kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
   haklarına sahiptir. Firmamız tarafından bu talepler 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.